de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

Overdracht

Voor de overdracht of de levering van aandelen in een BV is een notariële akte nodig. Dit geldt ook voor het vestigen van beperkte rechten op aandelen, zoals vruchtgebruik of pandrecht. In deze akte van levering moet vermeld zijn wanneer en hoe de verkoper de aandelen (of het beperkte recht daarop) heeft verkregen. Dan wordt er in de akte ook aandacht besteed aan de blokkeringsregeling, zoals die in de statuten van de BV voorkomt. Tot slot wordt er verwezen naar de laatste balans van de BV.

De aandelenoverdracht is compleet wanneer de BV de overdracht heeft erkend of wanneer de aandelenoverdracht aan de BV is betekend. Pas daarna kan de nieuwe aandeelhouder of rechthebbende, de rechten uitoefenen die aan de aandelen zijn verbonden.


Register

Het bestuur van de BV is verplicht een register bij te houden, waarin wordt vermeld wie de aandeelhouders en de eventuele vruchtgebruikers of pandhouders zijn. Als er aandelen worden gekocht in een 'lege BV' is het belangrijk om te weten of er geen verplichtingen meer op de BV rusten. Bij het overnemen van de aandelen van de BV blijven namelijk alle rechten en plichten van de BV in die BV bestaan en vervallen deze dus niet voor de nieuwe aandeelhouder.

Rekening-courant

Bij de aankoop van aandelen is het belangrijk om te weten of de verkoper, die directeur/ grootaandeelhouder in de BV is, een rekening-courantverhouding met de BV heeft, op grond waarvan nog een schuld bestaat aan de BV. Het kan zijn dat de directeur/grootaandeelhouder geld uit de BV heeft gehaald en dus van de BV geleend heeft. Het is dan de vraag of deze rekening-courantverhouding door de koper moet worden overgenomen. De koper krijgt dan een schuld aan de BV of de schuld wordt afgelost door de verkoper.
Bij verkoop van aandelen in een BV kun je als verkoper bedingen dat de naam van de BV wordt gewijzigd.
 
 

"Een bedrijf verkopen is meer dan alleen een aandelenoverdracht. Bespreek de haken en ogen daarvan met ons."